Pedagogika penitencjarna

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie pedagogiki penitencjarnej.

Student w ramach ww. specjalności przygotowywany jest do praktycznej działalności pedagogicznej realizowanej z zakresu nauk społecznych.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozowania potrzeb społecznych w środowiskach penitencjarnych
 • Planowania i organizowania pracy penitencjarnej
 • Podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społecznymi
 • Prowadzenie pracy resocjalizacyjnej z więźniami uzależnionymi
 • Przygotowanie osób osadzonych do opuszczenia placówki penitencjarnej
 • Organizowanie działań edukacyjnych środowisku penitencjarnym
 • Współpracy z rodziną skazanego

Wybrane przedmioty:

-psychiatria sądowa

-metodyka pracy resocjalizacyjnej w zakładzie karnym

-metodyka pracy kuratora

-profilaktyka postpenitencjarna

-edukacja inkluzyjna

-readaptacja i reintegracja społeczna

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga ,specjalność pedagogika penitencjarna

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga, specjalność: pedagogika penitencjarna m.in. w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, w kurateli sądowej, placówkach resocjalizacyjnych, placówkach penitencjarnych, rodzinnych ośrodkach konsultacyjno-diagnostycznych.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł magistra, co umożliwia mu podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

  opłaty jednorazowe 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12