Pedagogika resocjalizacyjna

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną nabyć lub rozszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania pracy pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach typu zamkniętego i otwartego realizujących zadania z obszaru resocjalizacji oraz osób przygotowujących się do wykonywania pracy kuratora. Ponadto, pracowników Policji i innych służb mundurowych (lub osób przygotowujących się do pracy w tych służbach), m.in. realizujących zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, osób pracujących w prewencji.

Studia dedykowane są także osobom, które są odpowiedzialne za różne aspekty bezpieczeństwa narodowego.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktycznych sposobów diagnozowania przejawów niedostosowania społecznego jednostki i przyczyn wadliwego jej funkcjonowania w grupie społecznej;
 • twórczego i profesjonalnego planowania, organizowania i realizacji indywidualnych oddziaływań resocjalizujących w placówkach cechujących się różnym stopniem izolacji, przeznaczonych dla nieletnich, młodocianych i dorosłych, w tym także w środowisku otwartym;
 • podejmowania skutecznych działań z zakresu profilaktyki społecznej, prewencji, interwencji oraz resocjalizacji;
 • kompetencji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa;
 • podstaw bezpieczeństwa narodowego.

Wybrane przedmioty:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z metodyką
 • Marginalizacja i wykluczenie społeczne
 • Praca metodą streetworkingu
 • Administrowanie systemami bezpieczeństwa
 • Ochrona osób i mienia
 • Taktyka i techniki interwencji

Kwalifikacje

Studia uzupełniają kompetencje w zakresie pracy resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej, organizacji i planowania działań z zakresu bezpieczeństwa narodowego.  

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako wychowawca w zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach dla osób niedostosowanych społecznie, świetlicach środowiskowych, a także organizacjach pozarządowych niosących pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i patologią społeczną.

Absolwent może być zatrudniony w placówkach systemu penitencjarnego (zakłady karne, areszty śledcze), służbach mundurowych, w ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, w ośrodkach wsparcia dla rodzin, ofiar przemocy oraz innych placówkach typu zamkniętego i otwartego realizujących zadania z obszaru resocjalizacji i prewencji.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę związaną z planowaniem i organizacją działań z zakresu bezpieczeństwa narodowego.  

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy magistra, co umożliwia mu podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Może starać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Absolwent może starać się o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji na studiach II stopnia i wszelkich innych typach i formach doskonalenia zawodowego i awansu zawodowego, które wymagają posiadania tytułu magistra.

Wszystkie wyżej wymienione formy kształcenia (oprócz studiów III stopnia) są dostępne w ofercie edukacyjnej naszej Uczelni.

Opłaty

  opłaty jednorazowe 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12