Terapia pedagogiczna

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Cel studiów
Przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze terapeuty pedagogicznego, nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkole i placówkach oświatowych.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, neurologii, pracy z rodziną, wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, a także diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się czytania, pisania i matematyki, metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz współczesnych tendencji w terapii pedagogicznej z uwzględnieniem tradycyjnych metod realizowanych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i wybranych metod wspomagających (z zakresu neuroterapii).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

  • prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • planowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • planowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój;
  • planowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych

Perspektywy zawodowe

Absolwent może podjąć pracę na stanowisku terapeuty pedagogicznego, nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej w placówkach edukacyjnych, świetlicach, ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi i innych instytucjach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w obszarze pomocy i opieki społecznej (wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny); nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w placówkach edukacyjnych.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do absolwentów studiów I stopnia na kierunku: pedagogika i pedagogika specjalna zainteresowanych w szczególności poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki korekcyjnej i terapeutycznej.

Wymagania stawiane kandydatom na studia

Posiadanie świadectwa dojrzałości, dyplom ukończenia studiów I stopnia.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł
II rok 2018 - 2019 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12