Pedagogika Marii Montessori

Studia kierowane są do:

absolwentów studiów wyższych  magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

 • aktualnych trendów w pedagogice przedszkolnej i szkolnej w Polsce i innych krajach;
 • nowoczesnych i efektywnych form, metod i technik pracy z dziećmi, w tym specyficznych dla pedagogiki Marii Montessori;
 • prawidłowości rozwoju dziecka, jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  trudności i sposobów ich przezwyciężania

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły;
 • podejmowania innowacyjnych i niestandardowych zadań edukacyjnych;
 • komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami zaangażowanymi w proces edukacyjny;
 • wykorzystania pomocy dydaktycznych Marii Montessori w procesie edukacyjnym;
 • dostosowania metod i form pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • przejawiania empatii, wrażliwości etycznej, otwartości, refleksyjności i poczucia odpowiedzialności;
 • tworzenia klimatu przyjaznego rozwojowi i funkcjonowaniu dzieci poprzez współpracę z rodziną, środowiskiem lokalnym i innymi nauczycielami;
 • systematycznego uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego;
 • zasadności wykorzystania pomocy Marii Montessori w rozwoju indywidualności dziecka

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • diagnozowania osiągnięć rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 • świadomego i skutecznego planowania, organizowania i realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zasad indywidualizacji i podmiotowości dziecka;
 • realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;
 • planowania, realizacji i ewaluacji pracy z wykorzystaniem materiału dydaktycznego Marii Montessori

Studia przygotowują do pracy jako:

nauczyciel  edukacji przedszkolnej i szkolnej w placówkach pracujących metodą Marii Montessori

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

 • przedszkola, punkty przedszkolne,
 • zespoły wychowania przedszkolnego,
 • oddziały przedszkolne,   
 • klasy I-III i IV-VI w szkołach podstawowych

Czas trwania:

3 semestry

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Pedagogika M. Montessori 3 3 825 zł 1 300 zł 655 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł


Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12