Zarządzanie oświatą

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego, sprawnego zarządzania szkołą lub inną placówką oświatową z uwzględnieniem reformy systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się zdobytą wiedza w pracy zawodowej.

Ramowy program studiów

 • Polityka oświatowa państwa, systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE
 • Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie
 • Podstawy prawa pracy
 • Prawo oświatowe
 • Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami z instytucji zewnętrznych
 • Zarządzanie finansami i majątkiem w placówce oświatowej - budżetowanie, elementy controlingu
 • Konkurs na dyrektora szkoły
 • Organizacja i kierowanie placówką edukacyjno-opiekuńczą
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i zarządzanie jakością w placówce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kreatywne przywództwo edukacyjne w szkole
 • Zarządzanie konfliktem, negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie placówką w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wychowanie i profilaktyka w oświacie. Projektowanie programów szkoły
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Etyka zawodu dyrektora i odpowiedzialność cywilna
 • Kreowanie wizerunku dyrektora i szkoły
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu placówką oświatową
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka asystencka

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą ma ukształtować i rozwinąć kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku dyrektora placówki oświatowej. Studia pozwalają na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania m. in. w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem, etyki i psychologii zarządzania. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pozwolą na sprawną organizację pracy szkoły.

Kwalifikacje

Absolwent otrzymuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08/11/2011r.

Czas trwania studiów

Studia realizowane są jako dwusemestralne i obejmują 270 godzin w tym - 30 godzin praktyk kierowniczych.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie odpisu dyplomu studiów wyższych.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz osób pełniących funkcje kierownicze w oświacie zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 6 rat
Zarządzanie oświatą 2 2 550 zł 1 300 zł 655 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12