Praca socjalna z rodziną

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku praca socjalna z rodziną

Uzupełniające studia magisterskie na kierunku praca socjalna prowadzone przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa to studia II stopnia zostały uruchomione przede wszystkim z myślą o osobach zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej, które można kierować do rodzin, jednostek oraz grup społecznych, w szczególności grup wykluczonych społecznie oraz grup zagrożonych marginalizacją.

Przedmiotowe studia niestacjonarne realizujemy w ramach formuły KnO (tzw. kształcenie na odległość). Ich program skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z rozwojem rodziny, a także mechanizmach jej funkcjonowania oraz trudnościach, których może doświadczać. Po skończeniu kierunku praca socjalna z rodziną absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych i prawnych, socjologii i psychologii. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego rozumienia i interpretacji rzeczywistości oraz zjawisk i procesów mających miejsce w obszarze pracy socjalnej. Ponadto absolwent dysponuje technikami oraz narzędziami pracy w zakresie skutecznej pomocy rodzinie oraz pracy socjalnej, a także w zakresie prowadzenia poradnictwa i edukacji dla rodzin w trudnej sytuacji. Celem studiów praca socjalna jest wyposażenie studentów w metody pracy indywidualnej umożliwiające przywracanie rodzinom ich naturalnej zdolności do samodzielnego zaspakajania własnych potrzeb oraz realizacji ich podstawowych funkcji i zadań.

Studia II stopnia o profilu praktycznym realizowane w formule KnO (kształcenie na odległość)

Kształcenie na odległość to innowacyjna formuła umożliwiająca realizację części zajęć poprzez platformę e-learningową, bez konieczności odbywania zajęć na miejscu w Oddziale Warszawa.

Kierunek praca socjalna z rodziną pozwala na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • diagnozy sytuacji i zjawisk przyczyniających się do trudnego położenia jednostek i grup społecznych,
 • obserwacji oraz inspirowania działań o charakterze profilaktycznym, skierowanych do członków rodzin będących w trudnym położeniu,
 • inicjowania i powoływania nowych instytucji, których zadaniem będzie pomoc rodzinie,
 • stosowania nowych form oraz metod profesjonalnej pomocy rodzinie,
 • projektowania działań mających na celu pomoc grupom dzieci i młodzieży pozostającym bez opieki rodzicielskiej oraz osobom starszym,
 • diagnozy potrzeb socjalnych i projektowania usług społecznych,
 • stosowania metod i technik interwencji społecznej, a także pobudzania samozaradności grup i jednostek.

Studia niestacjonarne Warszawa – wybrane przedmioty

 • Teoria i metody pracy socjalnej
 • Formy pomocy rodzinie
 • Patologia społeczna
 • Aksjologia pracy socjalnej
 • Poradnictwo socjalne
 • Mediacje i negocjacje
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów praca socjalna absolwent zdobywa tytuł magistra oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Perspektywy zawodowe absolwenta

Absolwent, który ukończył studia niestacjonarne II stopnia na kierunku praca socjalna z rodziną jest uprawniony do podjęcia zatrudnienia w instytucjach pomocy społecznej, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak:

 • Miejski ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • centra usług socjalnych,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • schroniska dla bezdomnych,
 • ośrodki pomocy uchodźcom,
 • domy pomocy społecznej.

Absolwent może również rozpocząć pracę w rodzinnych poradniach specjalistycznych, poradniach małżeńskich i rodzinnych, samorządowych instytucjach profilaktyki społecznej, pozarządowych organizacjach zajmujących się wsparciem i poradnictwem społecznym, ośrodkach pomocy samotnym matkom. Jest także przygotowany do pełnienia roli asystenta rodziny oraz realizacji programów wspierających rodzinę, jak również do współpracy z różnorodnymi instytucjami, które działają na rzecz wspierania rodzin.

Opłaty

    2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł
II rok 2018 - 2019 3 950 zł 2 010 zł 1 015 zł 410 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)

Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu