Pedagogika penitencjarna

Pedagogika penitencjarna Warszawa

Pedagogika penitencjarna I stopnia (studia niestacjonarne)

Pedagogika penitencjarna jest kierunkiem studiów, który kierujemy do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji koniecznych do podjęcia pracy w zawodzie pedagoga w zakresie pedagogiki penitencjarnej.

Studia są prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod kształcenia na odległość – platformy e-learningowej.

Wybrane zajęcia z siatki godzin są prowadzone za pośrednictwem platformy online, która umożliwia zdobywanie wiedzy bez konieczności wychodzenia z domu.

Studia mają na celu przekazanie studentom pełnej i wszechstronnej wiedzy z dziedzin, takich jak pedagogika i kryminologia. Studenci uczą się m.in. o: różnorodnych patologiach społecznych, przestępstwach, różnorodnych zachowaniach dewiacyjnych, mechanizmach kontroli społecznej, profilach osobowościowych sprawców i ofiar przestępstw i wielu innych.

W ramach kształcenia student ma nabyć umiejętność analizy przebiegu procesów, które mają wpływ na rozwój przestępczości oraz powstawanie patologii społecznych. Ma to przygotować absolwenta do podjęcia zatrudnienia w różnego typu ośrodkach, w których korzysta się z nowoczesnych technik badania zjawisk kryminologicznych.

Studia na kierunku pedagogika penitencjarna mają na celu zapewnienie wszechstronnego przygotowania do pracy w różnorodnych placówkach i instytucjach prowadzących działania prewencyjne, operacyjne i profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności, które potrafi później skutecznie wykorzystać zarówno w pracy zawodowej, jak i naukowej w ramach działań prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony jednostek i grup społecznych przed zagrożeniami wynikającymi z dysfunkcjonalności środowisk wychowawczych.

Przedmioty realizowane w ramach siatki godzin:

 • pedagogika w kontekście resocjalizacji
 • niedostosowanie społeczne – aspekt psychologiczny
 • psychologia sądowa
 • praca kuratora sądowego – warsztat i metodyka
 • charakterystyka systemów penitencjarnych
 • zapobieganie przestępczości – profilaktyka społeczna
 • praca resocjalizacyjna w zakładzie karnym – metodyka

Kompetencje zawodowe

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pedagoga o specjalności pedagogika penitencjarna.

Ścieżka dalszego rozwoju kariery

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć zatrudnienie w szeregu placówek korzystających z wiedzy i doświadczenia pedagogów specjalizujących się w pedagogice penitencjarnej. Zalicza się do nich m.in.: placówki socjalizacyjne, placówki interwencyjne, placówki resocjalizacyjne, placówki penitencjarne oraz różnorodne ośrodki pomocy rodzinie.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów pedagogika penitencjarna I stopnia absolwent może rozpocząć uzupełniające studia magisterskie II stopnia lub korzystać z dowolnych form kształcenia i samodoskonalenia zawodowego.

Opłaty za studia na kierunku

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu