Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kształcenie absolwentów pedagogiki odwołuje się do dorobku nauk społecznych oraz humanistycznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Kształcenie w profilu praktycznym opiera się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim kształtowaniu umiejętności praktycznych istotnych dla warsztatu zawodowego absolwenta.

Celem kształcenia na poziomie pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne ważne w wykonywaniu zawodu pedagoga, wychowawcy, nauczyciela. Treści, metody i formy kształcenia są zgodne ze standardami kształcenia akademickiego oraz spójne z aktualnymi oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych w zakresie wiedzy zawodowej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych.

Kształcenie na kierunku pedagogika w pełni odpowiada misji Uczelni. Zgodnie z nią proces dydaktyczny i naukowy prowadzony na kierunku Pedagogika opiera się na wspólnie podzielanych wartościach, do których należą: równość w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwe traktowanie, partycypacyjny model edukacji, podmiotowe i indywidualne podejście w rozwoju.

Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób, które pragną nabyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji oraz do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola w przedszkolach i szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych, które posiadają uprawnienia placówek publicznych. Studia skierowane są również do osób, które chcą nabyć pedagogiczne kwalifikacje zawodowe wynikające z ukończenia studiów pierwszego stopnia i będą kontynuowały studia magisterskie na kierunku pedagogika lub kierunkach pokrewnych.

Absolwent studiów posiada przygotowanie pedagogiczne.
Studia są studiami kwalifikacyjnymi.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

 • Najnowszej wiedzy pedagogicznej i dyscyplin pokrewnych oraz nowoczesnych metod jej pozyskiwania, obejmującej treści pedagogiczne z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz specjalnościowych, m.in. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, planowania i organizacji procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Prawidłowego rozpoznawania podstawowych potrzeb rozwojowych (poznawczych, emocjonalnych, społecznych, fizycznych) dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Merytorycznych treści w obszarach wyznaczonych w obowiązującej podstawie programowej.
 • Zasad organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki nad dzieckiem w różnorodnych instytucjach edukacji i wychowania, w tym zasad prowadzenia edukacji włączającej.
 • Wykorzystania technik multimedialnych w pracy z dzieckiem.
 • Cech wartościowego środowiska wychowawczego i społecznego wychowanków i uczniów.
 • Współpracy nauczyciela z rodzicami/opiekunami dziecka oraz ze środowiskiem lokalnym.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

 • Projektowania poszczególnych części programu działań edukacyjnych i sytuacji wychowawczych (konstrukcja celów, analiza treści, projektowanie przebiegu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ocenianie) w zgodzie z nowoczesną metodyką nauczania i wychowania oraz zasadami etyki zawodowej.
 • Doboru metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, stymulacji rozwoju dziecka, doboru zabaw i gier dla dzieci młodszych.
 • Diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka, rozpoznawania objawów charakterystycznych dla specyficznych trudności w uczeniu się, dokonywania prawidłowej interpretacji opinii psychopedagogicznych, proponowania działań wspomagających dziecko w procesie edukacyjnym.
 • Tworzenia planów wsparcia rozwoju dziecka z trudnościami wynikającymi z nieharmonijnego rozwoju, pracy w zespołach wspierających.
 • Skutecznego nawiązywania współpracy szkoły i przedszkola z rodzicami/opiekunami ucznia oraz ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania rozwoju dziecka.
 • Krytycznej oceny wpływu różnych instytucji edukacyjnych na rozwój wychowanka i ucznia.
 • Dokonywania oceny skuteczności własnych działań edukacyjnych i ewaluacji pracy ucznia oraz szkoły i przedszkola.
 • Prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela z poprawnym wykorzystaniem nowoczesnej terminologii z zakresu nauk pedagogicznych oraz innych dyscyplin współdziałających.
 • Projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • Rozumienia sensu podejmowanych działań i zasad etyki zawodowej.
 • Komunikacji społecznej z dzieckiem i jego opiekunami.
 • Pracy zespołowej w gronie pedagogicznym i skutecznej komunikacji interpersonalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Samodoskonalenia zawodowego. Krytycznej i konstruktywnej samooceny własnych działań zawodowych oraz ich twórczego dostosowania do potrzeb danej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej, w zgodzie z zasadami etyki zawodowej.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Jako nauczyciel w szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (w klasach I-III) oraz jako nauczyciel w przedszkolach oraz w każdej innej placówce oświatowej, która wymaga posiadania uprawnień pedagogicznych, o ile nie są w niej wymagane inne specjalistyczne kwalifikacje. 
Absolwent może być zatrudniony w placówkach o charakterze kształcenia powszechnego (nie specjalnych), publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół i przedszkoli publicznych.
Możliwość dalszego rozwoju i zdobywania kwalifikacji. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

2018/2019

3 300 zł

1 680 zł

845 zł

340 zł

2019/2020

3 700 zł

1 880 zł

950 zł

380 zł

2020/2021

3 400 zł

1 730 zł

870 zł

350 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3