Pedagogika resocjalizacyjna

Studiując na specjalności PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA nabędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Podstawowym celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej z uwzględnieniem socjopedagogicznych, psychologicznych i kryminologicznych uwarunkowań stosowania środków poprawczych, karnych i probacyjnych wobec osób naruszających normy prawne. Studenci uzyskują specjalistyczną wiedzę dzięki przedmiotom kształcenia z bloku podstawowego np. wprowadzenie do pedagogiki, socjologii, psychologii, podstaw patologii społecznej, kryminologii i wiktymologii oraz grupie przedmiotów kierunkowych np. pedagogika społeczna, teoria wychowania i kształcenia, pedagogiki penitencjarnej i środków probacji, psychopatologii.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozowania zachowań patologicznych
 • Prowadzenia prawidłowego postępowania resocjalizacyjnego
 • Planowania i organizowania pracy w zakresie zapobiegania przestępczości
 • Rozwiązywania problemów społecznych
 • Podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społecznymi

Perspektywy zawodowe

Absolwent zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy w instytucjach penitencjarnych, resocjalizacyjnych oraz interwencyjnych: zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, hostele, ośrodki readaptacji społecznej, ośrodki kuratorskie i placówki profilaktyczno-prewencyjne.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Pedagogika resocjalizacyjna 2019/2020 3 360 zł 1 765 zł 899 zł 365 zł
2020/2021 3 760 zł 1 975 zł 1 005 zł 410 zł
2021/2022 3 460 zł 1 815 zł 925 zł 379 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokument ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).