Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które chciałyby podjąć pracę w sektorze edukacyjnym, opiece nad dziećmi lub osobami starszymi.

Absolwent studiów II stopnia specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, diagnozowania dziecka, jego rodziny i otoczenia społecznego, organizowania i prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, metod pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Uzyska podstawowe umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, planowania, realizowania i ewaluacji działań opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznych, rozwiązywania typowych problemów wychowawczych i przewidywania skutków konkretnych działań pedagogicznych.

Po ukończeniu studiów absolwent zostanie wyposażony w kompetencje niezbędne do:

  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb i problemów podopiecznych oraz zjawisk niekorzystnych z wychowawczego punktu widzenia, poznania ich uwarunkowań mikro- i makrospołecznych, a także wypracowania skutecznych sposobów ich niwelowania i zapobiegania im;
  • niesienia pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi, nauczycielowi, wychowawcy i rodzicowi;
  • opracowywania programów i strategii wychowawczych i profilaktycznych, wspierających rozwój jednostki oraz wyrównujących jej szanse oświatowe, kulturowe i socjalne;
  • inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach potrzebujących pomocy oraz instytucjach pomocowych.

Perspektywy zawodowe

Studia pozwalają na zdobycie kwalifikacji do pracy w zawodzie pedagoga i opiekuna – wychowawcy w placówkach oświatowych, opieki częściowej, otwartej, całkowitej i pomocy społecznej.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach takich, jak: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, schroniska młodzieżowe), placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (np. bursy, internaty), a także środowiskowe domy opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, instytucje wychowania pozaszkolnego, środowiskowe ośrodki pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, instytucje pomocy i opieki społecznej, schroniska dla ofiar przemocy).

Opłaty

  opłaty jednorazowe 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich. Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12