Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna

Studia II stopnia (niestacjonarne, realizowane ze wsparciem platformy e-learningowej oraz w formule kształcenia na odległość, magisterskie uzupełniające)

Studia na specjalności Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego. Kierunek przygotowuje do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program studiów pozwala zapoznać się z problematyką społeczną i metodami badań oraz przygotowuje do rozwiązywania różnych problemów w układach lokalnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny.
Przygotowują do profesjonalnej pracy z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami oraz społecznością lokalną.

Studia o profilu praktycznym, realizowane w formule kształcenia na odległość

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji działań w jednostkach samorządu terytorialnego, uruchamiania inicjatyw społecznych w oparciu o lokalnych liderów,
 • animacji społecznej i kulturalnej, podejmowania inicjatyw, przeprowadzania projektów i eventów,
 • metodologii przygotowywania i realizacji projektów społeczno-kulturalnych, w tym socjalnych, edukacyjnych, innowacyjnych, a także kompetencje w zakresie pozyskiwania środków na ich realizację,
 • prowadzenia zajęć z różnymi grupami odbiorców, organizowania grup wsparcia, stosowania zróżnicowanych metod rozwiązywania problemów w grupach społecznych,
 • posługiwania się metodami i technikami nawiązywania współpracy, współdziałania z różnymi podmiotami w środowisku lokalnym oraz sposobami zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w społecznościach lokalnych.

Wybrane przedmioty:

 • Wstęp do socjologii
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia i elementy psychopatologii
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Podstawy prawne pracy socjalnej
 • Elementy organizacji i zarządzania
 • Polityka społeczna
 • Mediacje i negocjacje

Kwalifikacje

Absolwent nabywa kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej i tytuł zawodowy magistra.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w jednostkach pomocy społecznej, np. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej. W szczególności absolwent może podejmować pracę w strukturach zajmujących się rewitalizacją oraz animacją społeczności lokalnych (samorząd terytorialny, ośrodki pomocy społecznej). Absolwent możne uzyskać zatrudnienie w organizacjach pozarządowych działających w obszarze integracji społecznej (np. fundacjach, stowarzyszeniach, centrach i klubach integracji społecznej), a także placówkach kulturalno-oświatowych (Miejskie Domy Kultury) i strukturach samorządowych.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna

2018/2019

3 700 zł

1 880 zł

950 zł

380 zł

2019/2020

3 950 zł

2 010 zł

1 015 zł

410 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12