Diagnoza i terapia pedagogiczna

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ramowy program (główne zagadnienia)

 • Podstawy teoretyczno-metodyczne terapii pedagogicznej,
 • Diagnoza w rozwoju dziecka w edukacji przedszkolnej,
 • Diagnoza ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu,
 • Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej, klinicznej, neurologii i psychiatrii,
 • Praca terapeutyczna z uczniami  sprawiającymi  trudności wychowawcze,
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z  zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym,
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy,
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami mowy,
 • Teoria integracji sensorycznej oraz integracji odruchów wg Sally Goddard w diagnozie i terapii pedagogicznej,
 • Terapia ruchowa,
 • Wskaźniki dojrzałość szkolnej,
 • Konstruowanie programów terapeutycznych,
 • Diagnoza i terapia uczniów z ADHD oraz ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera,
 • Metody terapii pedagogicznej, np. drama, muzykoterapia, biblioterapia, pedagogika zabawy itp.

Sylwetka absolwenta

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych daje kwalifikację do pracy w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii indywidualnej oraz prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • metodyki działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem,
 • wczesnej interwencji i pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy oraz zaburzeniami utrudniającymi naukę czytania i pisania,
 • diagnozy pedagogicznej dziecka,
 • podstaw do konstruowania programów terapeutycznych i edukacyjnych, prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, terapeutycznych oraz  organizowania indywidualnych form pomocy edukacyjnej i terapeutycznej,
 • przygotowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu m.in. z Zespołem Aspergera, z ADHD, ze szczególnymi uzdolnieniami.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • organizacji zajęć terapii pedagogicznej,
 • pracy – konstruowania planów terapeutycznych: okresowych, rocznych i innych,
 • stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • doboru metod pracy terapeutycznej i skutecznego oddziaływania terapeutyczno-  wychowawczego,
 • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz matematyki,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych dla uczniów  z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, a także z zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi,

Kwalifikacje

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach i placówkach oświatowych (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej) oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Opłaty

Specjalność

semestr

1 rata

2 raty

4 raty

Diagnoza i terapia pedagogiczna / kwalifikacyjne

3

3 000 zł

1 575 zł

802 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry (350 godzin) + 150 godzin praktyk.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.


Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym. Przede wszystkim nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów, liceum; psycholodzy i pedagodzy szkolni oraz pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych itp.


Korzyści

 • Zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie kompetencji i wiedzy nt. diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, z zaburzeniami z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu min. z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD.
 • Możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych w placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczna – pedagogicznych.
 • Możliwość uruchomienia własnego gabinetu terapii pedagogicznej.

Adresaci

To osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi (głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie terapii pedagogicznej.

Kadra wykładowców

Zajęcia prowadzą wykładowcy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz współudziale specjalistów innych dyscyplin naukowych spoza uczelni i praktyków.

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Sposób rekrutacji:

Zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do dziekanatu WSP im. J. Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, ul. Słowicza 3.

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3