Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje o charakterze interdyscyplinarnym, przygotowujące do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III oraz do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapeutycznych) z dziećmi mającymi trudności w nauce szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 • Psychologia rozwojowa
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej
 • Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Podstawy kształcenia integralnego z metodyką
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
 • Edukacja matematyczna w przedszkolu
 • Edukacja przyrodnicza i regionalna w przedszkolu
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
 • Metodyka kształcenia matematycznego
 • Metodyka kształcenia społeczno-przyrodniczego
 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa
 • Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole
 • Gry i zabawy
 • Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
 • Diagnoza rozwoju dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praca terapeutyczna z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Projektowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Programy pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • Współpraca pedagoga z otoczeniem społecznym
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uprawniające do podjęcia pracy w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych. Będzie przygotowany do właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego sprzyjającego osiąganiu przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje, uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry – 360 godz. i 150 godz. praktyk.

Studia rozpoczynają się w listopadzie w każdym roku akademickim.

Opłaty

Specjalność

semestr

1 rata

2 raty

4 raty

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elem.terapii pedagogicznej/ kwalifikacyjne

3

3 000 zł

1 575 zł

802 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12