Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje o charakterze interdyscyplinarnym, niezbędne do pracy w roli nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Student zdobędzie także podstawowe umiejętności z zakresu pracy Marii Montessori.

Ramowy program studiów

 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki Marii Montessori
 • Podstawy kształcenia integralnego z metodyką
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka
 • Wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
 • Edukacja polonistyczna, matematyczna, społeczno-przyrodnicza, przyrodnicza i regionalna, plastyczno-techniczna, muzyczna, z odpowiednimi metodykami pracy w przedszkolu
 • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
 • Metodyka rozwijania sprawności językowych w systemie Montessori
 • Metodyka kształcenia matematycznego w pedagogice Montessori
 • Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego w systemie Montessori
 • Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Projektowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Współpraca pedagoga z otoczeniem społecznym

Ponadto w planie studiów przewidziano seminarium dyplomowe, konsultacje i zajęcia warsztatowe.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uprawniające go do podjęcia pracy w przedszkolach publicznych i niepublicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, a także przygotowują do pracy z wykorzystaniem pedagogiki M. Montessori.

Czas trwania

3 semestry

Opłaty

Specjalność

semestr

1 rata

2 raty

4 raty

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z ped.M.Montessori/ kwalifikacyjne

3

3 000 zł

1 575 zł

802 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Studia są skierowane również do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pedagogika oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie i magisterskie, a w przypadku dyplomu ukończenia innego kierunku niż pedagogika – posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 • Kierownik studiów: dr Paulina Broża-Grabowska

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12