Oligofrenopedagogika

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych: oligofrenopedagogika jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania problemów edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z zasadami etyki i integracji społecznej. 
W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli – terapeutów oligofrenopedagogów, posiadających wiedzę o specyfice rozwojowej tych osób oraz zasadach organizacji procesu kształcenia i wychowania dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Program zajęć umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy na temat przyczyn i skutków dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanej na optymalizację metod pracy pedagogicznej z uczniami stosownie do stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej.

Ramowy program studiów

 •  Pedagogika specjalna
  •    Oligofrenopedagogika
  •    Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  •    Rewalidacja indywidualna
  •    Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej i gimnazjum
  •    Metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z umiarkowaną i znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  •    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  •    Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
  •    Metodyka zajęć pozalekcyjna w internacie i innych placówkach specjalnych
  •    Elementy prawa oświatowego
  •    Praktyka pedagogiczna
  •    Egzamin dyplomowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji procesu edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum.
Absolwent posiada kompetencje w zakresie właściwego doboru metod i strategii edukacyjnych do indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz stosować je adekwatnie do ich możliwości i potrzeb.
Absolwent jest praktycznie przygotowany do pracy związanej z diagnozowaniem, nauczaniem, wychowaniem i terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Kwalifikacje

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, a także warsztatach terapii zajęciowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Opłaty

Specjalność

semestr

1 rata

2 raty

4 raty

Oligofrenopedagogika/ kwalifikacyjne

3

2 900 zł

1 522 zł

775 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania
Studia realizowane są jako trzysemestralne.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Sposób rekrutacji:

Zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do dziekanatu WSP im. J. Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, ul. Słowicza 3.

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3