Szkolny doradca zawodowy

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych. Studia pokazują zadania doradcy zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Wyposażą słuchaczy w praktyczne kompetencje w zakresie realizacji zajęć i skutecznego doradztwa zawodowego przy wyborze zawodu i poszukiwaniu pracy.

Ramowy program studiów

 1. Poradnictwo zawodowe w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
 2. System doradztwa zawodowego dla różnych poziomów kształcenia
 3. Doradca zawodowy w systemie edukacji
 4. Uwarunkowania psychopedagogiczne w pracy szkolnego doradcy zawodowego
 5. Prawo pracy
 6. Socjologiczne i etyczne aspekty doradztwa zawodowego
 7. Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów
 8. Doradztwo o poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością
 9. Analiza rynku pracy
 10. Komunikacja społeczna i autoprezentacja
 11. Diagnozowanie zdolności, zainteresowań i umiejętności zawodowych
 12. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 13. Budowanie ścieżek kariery i przygotowywanie  do aktywnego poruszania się na rynku pracy
 14. Praktyka doradcza.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uprawniające do podjęcia pracy w charakterze doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i średnich. Będzie przygotowany do diagnozowania uczniów i ich zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, programów edukacyjnych Unii Europejskiej, udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej i wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry – 270 godz., w tym 60 godz. praktyk

Opłaty

Specjalność

semestr

1 rata

2 raty

4 raty

Szkolny doradca zawodowy / kwalifikacyjne

2

2 700 zł

1 417 zł

722 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne i zainteresowanych pełnieniem funkcji doradcy zawodowego.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3