Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem

Studia trzysemestralne kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, absolwentów psychologii, pedagogiki specjalnej, logopedów oraz terapeutów. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy edukacyjno-rewalidacyjno-terapeutycznej z osobami z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie terapii dzieci i młodzieży z autyzmem będzie przygotowany do:
- diagnozowania, planowania oraz pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
- współpracy i pracy wspierającej rodzinę i rodzeństwo dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
- współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych oraz innych osób wspierających rodzinę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodzinę dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończenie studiów uprawnia słuchacza do zajmowania stanowiska nauczyciela, terapeuty w placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem (przedszkola i szkoły różnego typu, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne przysposabiające do zawodu oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

Program studiów (455 godzin) obejmuje następujące zagadnienia w kilku modułach:

- Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
- Pedagogika specjalna
- Wczesny autyzm dziecięcy
- Psychologia kliniczna
- Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
- Diagnozowanie całościowych zaburzeń rozwoju
- Wczesna interwencja logopedyczna
- Metody komunikacji alternatywnej
- Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
- Praca z dzieckiem autystycznym
- Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- Pedagogiczne metody wspomagania rozwoju małego dziecka
- Integracja sensoryczna
- Projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych /terapeutycznych/rewalidacyjnych
- Metody terapii z dzieckiem autystycznym
- Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
- Metodyka kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu.
- Terapia zajęciowa
- Seminarium dyplomowe
- Praktyki

Opłaty

Specjalność

semestr

1 rata

2 raty

4 raty

Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem / kwalifikacyjne

3

3 000 zł

1 575 zł

802 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (odpis uczelniany),
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego,
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Sposób rekrutacji:

Zgłoszenie elektroniczne i przesłanie zgłoszenia w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami do dziekanatu WSP im. J. Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, ul. Słowicza 3.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem, i realizowane przez pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie oraz współudziale specjalistów innych dyscyplin naukowych spoza uczelni i praktyków.

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3