Egzaminy dyplomowe

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej  przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.


Informacje dotyczące złożenia pracy i ukończenia studiów

Studenci studiów I stopnia (licencjat) oraz słuchacze studiów podyplomowych:

NOWE Zarządzenie dot. dyplomowania - do pobrania - Zarządzenie Nr 18/2018 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka w Warszawie dnia 01 października 2018r. w sprawie realizacji prac licencjackich, magisterskich i kończacych studia podyplomowe.

Studenci studiów II stopnia (studia magisterskie) - obowiązujące zarządzenia /linki poniżej/ oraz wszelkie wymogi - znajdują się na stronie Wydziału Nauk Społecznych
w Warszawie:

https://warszawa.wspkorczak.eu/wawa-student/egzaminy-dyplomowe

Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dn. 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Regulamin dyplomowania

Wymogi formalne


 

 

WYTYCZNE DO SKŁADANIA PRAC- studia I stopnia (licencjat)  i studia podyplomowe:

 

Wykaz dokumentów  składanych w dziekanacie do egzaminu dyplomowego:

 1. Pracę w pierwszej kolejności- przyjmuje promotor, składając oświadczenie o jej przyjęciu na 1-szej stronie pracy.

  Dyplomant składa oświadczenie o  samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.

 2. Dyplomant składa następujące dokumenty w dziekanacie /w teczce z gumką opisanej:  egzamin licencjacki/magisterski, imię i nazwisko, numer albumu,promotor, specjalność/

  1)  2 egzemplarze pracy dyplomowej w dziekanacie (wraz ze zgodami promotora pracy i oświadczeniem autora pracy); wydruk dwustronny; prace powinny być zbindowane i oprawione
        w miękka okładkę;
  2)  elektroniczną formę tekstu pracy zapisaną na CD;
  3)  5 zdjęć do dyplomu  –  DUŻY format 4,5cm × 6,5 cm ( nie dotyczy studiów podyplomowych);

  4)  druk rozliczenia z biblioteką – karta obiegowa (według wzoru);

Warunki przyjęcia pracy dyplomowej

 • uregulowane wszystkich należności finansowych wobec Uczelni (czesne, odsetki itp.) Stan wpłat można sprawdzić w Wirtualnym Dziekanacie.
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

W dniu obrony student traci prawa studenta (w tym: prawo do stypendium socjalnego i naukowego) – nabywa prawa absolwenta i otrzymuje tego samego dnia zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Legitymację studencką /student studiów mgr/ - należy zwrócić w dniu egzaminu dyplomowego.

W Wirtualnym Dziekanacie zostały wprowadzone tematy prac magisterskich/licencjackich. Wszyscy studenci są zobowiązani do zweryfikowania tematu. W przypadku niezgodności tematu praca nie zostanie przyjęta.

Niezłożenie pracy oznacza niezaliczenie seminarium, a tym samym niezaliczenie całego roku studiów.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta (z opinią promotora) lub promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie później niż do 30 września. Nie ma żadnych prawnych możliwości na przedłużenie w/w terminu. Student może jedynie złożyć wniosek o powtórzenie ostatniego roku studiów, co wiąże się zazwyczaj z koniecznością uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.

 Do pobrania 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12