Egzaminy dyplomowe

W związku z zawieszeniem ksztłacenia w formie tradycyjnej do dnia 14.04. br /więcej informacji: Zarządzenie nr 7/2020 osobom , które zobowiązane są do złożenia pracy dyplomowej/ magisterskiej - rekomendujemy kontakt mailowy z promotorem.

Terminy egzaminów końcowych zostaną wyznaczone z chwilą przywrócenia możliwości kształcenia tradycyjnego.

 

 

 

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe/ magisterskie/  podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej  przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.


Informacje dotyczące złożenia pracy i ukończenia studiów

 

Studenci studiów I stopnia (licencjat) 

NOWE Zarządzenie dot. dyplomowania - Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 25.11.2019r. w sprawie standardów prac /.../

 

Studenci studiów II stopnia (studia magisterskie) - obowiązujące zarządzenia /linki poniżej/ oraz wszelkie wymogi - znajdują się na stronie Wydziału Nauk Społecznych
w Warszawie:

https://warszawa.wspkorczak.eu/wawa-student/egzaminy-dyplomowe

Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dn. 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Regulamin dyplomowania

Wymogi formalne


 

 

WYTYCZNE DO SKŁADANIA PRAC- studia I stopnia (licencjat)  

 

Wykaz dokumentów  składanych w dziekanacie do egzaminu końcowego /licencjat/:

Dyplomant składa następujące dokumenty w dziekanacie /w teczce z gumką opisanej:  egzamin licencjacki, imię i nazwisko, numer albumu,promotor, specjalność/

 • 1 egzemplarz  WYDRUKU PREZENTACJI w formie papierowej oraz 1 egzemplarz prezentacji w formie elektronicznej- na płycie CD.   wydruk prezentacji /maks 20 slajdów/ dwustronny; wydruk  zbindowany i oprawiony w miękka okładkę;
 • 5 zdjęć do dyplomu  –  DUŻY format 4,5cm × 6,5 cm ( nie dotyczy studiów podyplomowych);
 • druk rozliczenia z biblioteką – karta obiegowa (według wzoru)
 • oświadczenie autora – studenta o samodzielności napisanej prezentacji
 • oświadczenie promotora pracy
 • opłata za wydanie dyplomu 60 zł /wpłata na konto czesnego/

 Warunki przystąpienia do egzaminu końcowego /licencjat/:

 • uregulowane wszystkich należności finansowych wobec Uczelni (czesne, odsetki, dyplom , itp.) Stan wpłat można sprawdzić w Wirtualnym Dziekanacie.
 • pozytywna ocena pracy końcowej /projektu/prezentacji przez promotora
 • uzyskanie zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów z toku studiów i obowiązujacych praktyk
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

EGZAMIN KOŃCOWY PRZEPROWADZANY JEST W FORMIE USTNEJ, indywidualnie przed trzyosobową komisją . Obejmuje 3 pytania - jedno z pracy /prezentacji/ i dwa z materiału z toku studiów /zagadnienia dostępne na stronie/ . Do oceny końcowej studiów brana jestpod uwagę średnia z toku studiów, ocena z pracy końcowej i ocena z egzaminu /pytań/. 

W dniu obrony student traci prawa studenta (w tym: prawo do stypendium socjalnego i naukowego) – nabywa prawa absolwenta i otrzymuje tego samego dnia zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Legitymację studencką /student studiów mgr/ - należy zwrócić w dniu egzaminu dyplomowego.

W Wirtualnym Dziekanacie zostały wprowadzone tematy prezentacji /studia licencjackie/. Wszyscy studenci są zobowiązani do zweryfikowania tematu. W przypadku niezgodności tematu- praca nie zostanie przyjęta.

Niezłożenie pracy, projektu oznacza niezaliczenie seminarium, a tym samym niezaliczenie całego roku studiów.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta (z opinią promotora) , dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie później niż do 30 września. Nie ma żadnych prawnych możliwości na przedłużenie w/w terminu. Student może jedynie złożyć wniosek o powtórzenie ostatniego roku studiów, co wiąże się zazwyczaj z koniecznością uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warunki przystąpienia do egzaminu końcowego /studia podyplomowe/ :

 • uregulowane wszystkich należności finansowych wobec Uczelni (czesne, odsetki itp.) Stan wpłat można sprawdzić w Wirtualnym Dziekanacie
 • uzyskanie zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów z toku studiów i obowiązujacych praktyk
 • opłata 30 zł za świadectwo ukończenia studiów /wpłata na konto na które wpłacacie Państwo czesne/.

EGZAMIN KOŃCOWY PRZEPROWADZANY JEST W FORMIE USTNEJ, indywidualnie przed trzyosobową komisją .Obejmuje 3 pytania z materiału z toku studiów /zagadnienia dostępne na stronie/ . Do oceny końcowej studiów brana jestpod uwagę średnia z toku studiów i ocena z egzaminu /pytań/. 

O terminie egzaminu słuchacze są powiadamiani drogą elektroniczną /mailowo/ najpóźniej 7 dni przed planowanym egzaminem.

 

Do pobrania 

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96