Egzaminy dyplomowe

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej  przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.


Informacje dotyczące złożenia pracy i ukończenia studiów

Zarządzenie odnośnie dyplomowania (Wymogi co do pracy dyplomowej) -   Zarządzenie nr 19/2015

wyciąg  z zarządzenia - wymogi formalne do pracy

 

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka -  STUDIA PODYPLOMOWE 

 

Zarządzenie odnośnie dyplomowania (Wymogi co do pracy dyplomowej) -   Zarządzenie nr 19/2015

wyciąg  z zarządzenia - wymogi formalne do pracy

 

Aby zakończyć studia- Słuchacz zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie jednego egzemplarza pracy

 • najpóźniej do 20 czerwca 2018r. razem z dokumentami wymienionymi poniżej (po zrealizowaniu i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych planem studiów, praktyk i po zaliczeniu seminarium dyplomowego).

 

W pierwszej kolejności : Słuchacz składa dwa egzemplarze pracy u promotora.

Promotor na każdym egzemplarzu pracy powinien pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia pracy z datą przyjęcia pracy oraz podpisać oświadczenie, iż praca słuchacza została wykonana pod jego kierunkiem (specjalny wzór – dziekanat dostarczy druki promotorom) .

PRZED podpisaniem oświadczenia promotor sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym. !!!!!

Słuchacz pozostawia jeden egzemplarz pracy u promotora.

Uwaga! Niezłożenie pracy oznacza niezaliczenie seminarium, a tym samym niezaliczenie całego semestru

Podpisany przez promotora drugi egzemplarz pracy (drukowany dwustronnie, oprawiony w miękką oprawę – grzbiet sklejony termobindownicą) słuchacz powinien dostarczyć razem z pozostałymi dokumentami do dziekanatu Wydziału Zamiejscowego w Lublinie (ul. Słowicza 3).

W dziekanacie należy złożyć:

 1. jeden egzemplarz pracy (drukowany dwustronnie, oprawiony w miękką oprawę – grzbiet sklejony termobindownicą),
 2. oświadczenie słuchacza, iż pracę wykonał samodzielnie -wzór jak w zarządzeniu
 3. wydruk z programu antyplagiatowego - wydrukowany i podpisany przez promotora raport - informacja TUTAJ
 4. oświadczenie promotora, iż praca słuchacza wykonana jest pod jego kierunkiem (druk dostarczy dziekanat bezpośrednio do promotora),
 5. płytę CD z zapisaną pracą w formacie pdf w kopercie papierowej  (nośnik, powinien być opisany zgodnie z zarządzeniem
 6. dowód wpłaty z tytułu wystawienia świadectwa ukończenia studiów- 30 zł .

W/w dokumenty należy złożyć w białej teczce na gumkę, (podpisanej - imię i nazwisko słuchacza specjalność, imię i nazwisko promotora).

Słuchacz składający pracę w dziekanacie nie może mieć zadłużeń finansowych z tytułu czesnego. O wysokości ewentualnych odsetek zostanie powiadomiony w dniu składania pracy.

Do egzaminu dyplomowego zostanie dopuszczona osoba, która spełniła powyższe wymagania, uzyskała wpisy ze wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów, odbyła wszystkie przewidziane planem praktyki i nie ma zadłużeń finansowych wobec Uczelni.

Słuchacze dopuszczeni do obrony otrzymują mailowe powiadomienia o terminie obrony najpóźniej 7 dni przed terminem obrony .

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – 1 egzemplarz,  jest wystawiane w terminie 30 dni od daty obrony.

Termin sesji poprawkowej - do 26 września 2018r. (dla osób które nie złożą pracy w 1 terminie).

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – licencjat

 1. Student zobowiązany jest do złożenia pracy najpóźniej w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej – to jest najpóźniej do 31 maja wraz z dokumentami wymienionymi poniżej
  (po zrealizowaniu i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych planem studiów, po zaliczeniu wszystkich wymaganych praktyk i po uzyskaniu zaliczenia z seminarium dyplomowego).
 2. W pierwszej kolejności Student składa dwa egzemplarze pracy u promotora.
  Promotor na każdym egzemplarzu pracy powinien pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia pracy z datą przyjęcia pracy oraz podpisać oświadczenie, iż praca studenta została wykonana pod jego kierunkiem (specjalny wzór – dziekanat prześle druki do promotorów), po czym promotor dokonuje wpisu z przedmiotu w indeksie i karcie egzaminacyjnej.  

 3. PRZED podpisaniem oświadczenia promotor sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym. !!!!
  Student pozostawia jeden egzemplarz pracy u promotora.

   
 4. Uwaga! Niezłożenie pracy oznacza niezaliczenie seminarium, a tym samym niezaliczenie całego roku studiów.
  Podpisany przez promotora drugi egzemplarz pracy (drukowany dwustronnie, oprawiony w miękką oprawę – grzbiet sklejony termobindownicą) student powinien dostarczyć razem z pozostałymi dokumentami najpóźniej do 31 maja do dziekanatu Wydziału Zamiejscowego w Lublinie (ul. Słowicza 3).

 5. W dziekanacie należy złożyć:
     1.  jeden egzemplarz pracy (drukowany dwustronnie, oprawiony w miękką oprawę – grzbiet sklejony termobindownicą),
     2. oświadczenie studenta, iż pracę wykonał samodzielnie (na specjalnym druku - zgodnie z zarządzeniem),
     3. wydruk z programu antyplagiatowego - wydrukowany i podpisany przez promotora raport - informacja TUTAJ

     4.  oświadczenie promotora, iż praca studenta wykonana jest pod jego kierunkiem (na specjalnym druku),
     5.  płytę CD z zapisaną pracą w formacie pdf w kopercie papierowej (nośnik powinien być opisany zgodnie zarządzeniem),
     6.    dowód wpłaty z tytułu wystawienia dyplomu -  60 zł .
     7.  obiegówkę dotyczącą praktyk i obiegówkę dotyczącą bibliotek,
     8.  zdjęcia do dyplomu w stroju wizytowym – 5 sztuk, wymiary 4,5 × 6,5 (UWAGA duży wymiar zdjęć),

   Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w białej teczce z gumką; opisanej: imię i nazwisko studenta, specjalność, imię i nazwisko promotora.
 6. Student składający pracę w dziekanacie nie może mieć zadłużeń finansowych z tytułu czesnego. O wysokości ewentualnych odsetek zostanie powiadomiony w dniu składania pracy.
 7. Do egzaminu licencjackiego zostanie dopuszczona osoba, która spełniła powyższe wymagania i nie ma zadłużeń finansowych wobec Uczelni.
 8. Studenci dopuszczeni do obrony otrzymują mailowe  powiadomienia o terminie obrony najpóźniej 7 dni przed terminem obrony.
 9. W dniu obrony student nabywa prawa absolwenta i otrzymuje tego samego dnia zaświadczenie o ukończeniu studiów.
 10. W dniu obrony student traci prawo do stypendium socjalnego, specjalnego i stypendium Rektora (Regulamin pomocy materialnej WSP im. Janusza Korczaka).
 11. Dyplom ukończenia studiów jest wystawiany w terminie 30 dni od daty obrony.
 12. Osoby, które nie złożą pracy w wymaganym terminie, muszą złożyć uzasadnione podanie (do 15 czerwca) do Dziekana Wydziału w Lublinie o wyrażenie zgody na złożenie pracy w terminie sesji poprawkowej – nie później jednak niż do 31 sierpnia. Osoba taka składa pracę w sierpniu – obrona odbywa się we wrześniu.      
 13. Jedynie w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek studenta – poparty wnioskiem promotora – dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy do 30 września (obrona pracy odbywa się w październiku). Nie ma żadnych prawnych możliwości na przedłużenie w/w terminów. Student może jedynie złożyć wniosek o powtórzenie III roku studiów.       
 14. Szczegółowy harmonogram terminów obron dla poszczególnych specjalności zostanie ustalony po wpłynięciu pracy licencjackiej (zazwyczaj obrona odbywa się 4 tygodnie po złożeniu pracy w dziekanacie).

 

 

Do pobrania

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12