Stypendia z Funduszu Stypendialnego Rektora

Z dniem 1 października 2012 r. został wprowadzony w Uczelni Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów Rektora z Funduszu Stypendialnego Rektora dla studentów. Fundusz przeznacza się na wypłatę stypendiów dla:

  • studentów i członków ich rodzin studiujących w tym samym czasie w Uczelni,
  • studentów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej – studentów aktywnie zaangażowanych i działających na rzecz społeczności studenckiej,
  • studentów wyróżnionych w konkursie na najlepszą pracę magisterską.

Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek studenta, złożony w terminie do

  • 31 października – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym lub
  • 31 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

Zarządzenie nr 29/2012 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów Rektora w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie z Funduszu stypendialnego Rektora dla studentów