Dr Teresa Lewandowska-Kidoń

DR TERESA LEWANDOWSKA-KIDOŃ

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Katedra Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

Stopnie i tytuły naukowe:

doktor nauk humanistycznych, tytuł uzyskany w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zainteresowania naukowe:

pedagogika, teoria wychowania, terapia pedagogiczna

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Pełnione funkcje:

 • kierownik Zakładu Logopedii i Terapii pedagogicznej, kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk Studenckich

Kształcenie kadry naukowej:

 • wypromowanie około 30 magistrów

Tematyka naukowo-badawcza:

 • edukacja i wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • psychospołeczne funkcjonowanie dzieci chorych,
 • terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

Dorobek naukowy (wykaz publikacji w latach 2006-2015)

Monografie:

 1. Lewandowska-Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym. Wyd. UMCS, Lublin 2001 (2003)
 2. Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 100, ISBN 978-83-7587-285-9
 3. Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wyd. II zmienione. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 169, ISBN 978-83-7850-845-8
 4. Lewandowska-Kidoń T., Korzeniecka-Kozerska A., Style wychowania i postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami oddawania moczu. Wyd. „Elipsa”, Warszawa 2015
 5. Skałbania B., Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna. Teoria, praktyka, refleksje. Wyd. WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015

Artykuły:

 1. Lewandowska-Kidoń T., Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej – mity a   rzeczywistość, (w:) Palak Z., Lewicka A., Bujnowska A. (red.), Jakość życia a  niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 71-83.
 2. Lewandowska-Kidoń T., Kompetencje nauczycieli współczesnej szkoły, (w:) Bartkowicz Z, Kowaluk M, Samujło M. (red.), Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 184-198.
 3. Lewandowska-Kidoń T., Drama w kształceniu animatorów kultury, „Pedagogika Kultury” tom III, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 285-293.
 4. Lewandowska-Kidoń T., Blaski i cienie profilaktyki w gimnazjum, (w:) Bartkowicz Z., Wegliński A. (red.), Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 259-273.
 5. Lewandowska-Kidoń T., Internet – możliwości i zagrożenia dla wychowania, (w:) Kubiak-Szymborska E., Zając D. (red.), Teoria wychowania w okresie przemian, Wyd. „Wers”, Bydgoszcz 2008, s. 251-258.
 6. Lewandowska-Kidoń T., Nauczyciel wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych, (w:) Rola informatyki w  naukach ekonomicznych i społecznych. Zeszyty Naukowe nr 8, tom 2, Wyd. WSH, Kielce 2008, s. 129-137.
 7. Lewandowska-Kidoń T., Zjawisko nietolerancji w Internecie jako problem społeczny, (w:) Zieliński Z. E. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, tom 1, Wyd. WSH, Kielce 2009, s. 50-54.
 8. Lewandowska-Kidoń T., Język nietolerancji w polskich szkołach, (w:) Maliszewski W., Nowosad I., Uździcki R. (red.), Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych,  Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2009, s. 208-217.
 9. Lewandowska-Kidoń T., Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej szkoły, (w:) Popek S., Winiarz A. (red.), Nauczyciel – zawód, powołanie, pasja, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 91-101.
 10. Lewandowska-Kidoń T., Pedagog dramy jako twórczy nauczyciel, (w:) Popek S., Winiarz A. (red.), Nauczyciel – zawód, powołanie, pasja, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 238-244.
 11. Lewandowska-Kidoń T., Dziecko w cyberprzestrzeni profilaktyka zagrożeń,, (w:) Brazos R. (red.), Wiara-Oświata-Wychowanie (Faith-Enlightenment-Health), „Studium Vilnense A”, vol 6, Vilnius 2009, s. 58-61
 12. Lewandowska-Kidoń T., Internet - między nienawiścią a tolerancją, (w:) Zieliński Z. E. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, tom 1, Wyd. WSH, Kielce 2010, s. 196-200.
 13. Lewandowska-Kidoń T., Drama w edukacji dzieci niepełnosprawnych, (w:) Palak Z., Bujnowska A., Pawlak A. (red.), Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 222-227.
 14. Lewandowska-Kidoń T., Tolerancja w kontekście współczesnych zagrożeń, (w:) Buczak A., Łukasik I., Witek A. (red.), Edukacja wobec zagrożenia zdrowia. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 239-252.
 15. Lewandowska-Kidoń T., Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą, (w:) Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011, s. 193-205.
 16. Lewandowska-Kidoń T., Stereotypizacja i marginalizacja rodzin nietradycyjnych, (w:) Bębas S., Jasiuk E. (red.), Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie t. 2, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, s. 423-439.
 17. Lewandowska-Kidoń T., Witek A., Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, nr 18 (4), s. 276-280.
 18. Lewandowska-Kidoń T., Stereotypy narodowościowe i etniczne uczniów gimnazjum i liceuma ich zachowania nietolerancyjne, (w:) Maliszewski W. J., Korczyński M., Czerwiński K. (red.), Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości, Wyd. „Adam Marszałek” 2012, s.
 19. Lewandowska-Kidoń T., Stereotyp nauczyciela w opinii społeczne,. (w:) Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. (red.), Wychowawcza rola szkoły, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 145-160.
 20. Lewandowska-Kidoń T., Witek A. Szkoła miejscem inkluzji czy ekskluzji społecznej, (w:) Chodkowska M., Byra S. (red.), Dystans społeczny w teorii i praktyce pedagogicznej, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 233-251.
 21. Lewandowska-Kidoń T., Attitudes of young people in relation to their peers affected by obesity and self-image, (w:) Brazos R. (red.), Proceedings of the XVIth International Conference on THE SCIENCE AND QUALITY OF LIFE, 30 JUNE - 3 JULY 2012, VILNIUS, LITHUANIA and related reports, „Studium Vilnense A”, vol 10, Vilnius 2013, s. 72-75.
 22. Lewandowska-Kidoń T., Janusz Korczak wobec nietolerancji, (w:) Korczyński M., Okrasa M., Wierzchowska-Konera B., Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 298-308.
 23. Lewandowska-Kidoń T., Witek A., Gotowość nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej do pracy z dzieckiem przewlekle chorym, (w:) Żłobicki W. (red.), Transgresje w edukacji. Tom 1, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2014, s. 253-262.
 24. Korzeniecka-Kozerska A., Kulesza-Bronczyk B., Kurowska-Zawada B., Lewandowska-Kidoń T., Clinical characteristics of patients with neurogenic bladder due to myelomeningocele – Eighteen-year retrospective study, „Pediatria Polska” 2015, 90 (4), s. 283–289.
 25. Lewandowska-Kidoń T., Pawluk-Skrzypek A., Witek A., Junior high school students` lifestyle assessment in terms of a healthy diet, in: Karpenko O., Parczewska T.: Around the care and upbringing of pedagogical reflection. Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych 2015, s.241-252.
 26. Lewandowska-Kidoń T., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako źródło konfliktów w szkole - perspektywa wielowymiarowa, (w:) Okrasa M., Maliszewski W. J., Fiedor M. (red.), Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: nowe trendy i obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 222-238.
 27. Lewandowska-Kidoń T., Rola pedagoga we współczesnej szkole w opinii nauczycieli i studentów pedagogiki, (w:) Zubrzycka-Maciąg T., Korczyński M., Okrasa M. (red.), W trosce o wychowanie, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 239-249.
 28. Gajewska M., Lewandowska-Kidoń T., Witek A., Dziecko przewlekle chore. Dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią, Ośrodek Rozwoju Edukacji 2015, ISBN 978-83-64915-47-5, s. 56

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu