Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza

Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku pedagogika

Uczelnia Korczaka Wydział w Warszawie oferuje zaoczne studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia, takich jak e-learning i kształcenie na odległość.

Cel studiów

Studia na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza mają za zadanie przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w zawodzie pedagoga szkolnego, a także pedagoga i opiekuna-wychowawcy w placówkach oświatowych, opieki częściowej, otwartej, całkowitej i pomocy społecznej.

Ramowy program studiów

Niestacjonarne studia II stopnia na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza obejmują nauczanie przedmiotów, pozwalających na uzyskanie wiedzy w zakresie uwarunkowań prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod pracy w instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, jak również umiejętności w obszarze diagnozowania dziecka i jego rodziny, organizowania, prowadzenia i ewaluacji działań opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej, a także działań profilaktycznych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Sylwetka absolwenta

Ukończywszy studia II stopnia na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza absolwent posiada praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb i problemów podopiecznych oraz zjawisk niekorzystnych z wychowawczego punktu widzenia, poznania ich uwarunkowań, a także wypracowania skutecznych sposobów ich niwelowania i zapobiegania im;
 • opracowywania, realizacji i ewaluacji działań opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, wspierających rozwój jednostki oraz wyrównujących jej szanse oświatowe, kulturowe i socjalne;
 • podejmowania działań interwencyjnych, a także rozwiązywania problemów wychowawczych i przewidywania skutków konkretnych działań pedagogicznych;
 • inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w rodzinach potrzebujących pomocy oraz instytucjach pomocowych;
 • niesienia pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi, nauczycielowi, wychowawcy i rodzicowi.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów Uczelni Korczaka na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie pedagoga szkolnego, nauczyciela świetlicy szkolnej oraz opiekuna- wychowawcy w placówkach opieki częściowej, otwartej, całkowitej i pomocy społecznej. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach takich, jak: żłobki, kluby małego dziecka, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, schroniska młodzieżowe), placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (np. bursy, internaty), a także środowiskowe domy opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, instytucje wychowania pozaszkolnego, środowiskowe ośrodki pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, instytucje pomocy i opieki społecznej, schroniska dla ofiar przemocy).

Adresat oferty

Studia II stopnia na specjalności pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza, prowadzone przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość, realizowane na Wydziale w Warszawie kierujemy do absolwentów studiów I stopnia na kierunkach: pedagogika i pedagogika specjalna, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby zainteresowane podjęciem studiów II stopnia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia studiów I stopnia na wymienionych kierunkach.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza 2019/2020 4 470 zł 2 345 zł 1 195 zł 485 zł
2020/2021 4 620 zł 2 425 zł 1 235 zł 505 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3