Neurologopedia profilowana

 logo tif

 

 

Certyfikat III Ogólnopolskiej Edycji Programu Akredytacyjnego przyznany studiom podyplomowym „Neurologopedia profilowana”.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

 

STUDIA PODYPLOMOWE NEUROLOGOPEDIA PROFILOWANA

Innowacyjny program autorski przygotowany w oparciu o wieloletnią praktykę neurologopedyczną w zakresie diagnozy i terapii oraz wczesnej interwencji neurologopedycznej.

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 semestry, studia kwalifikacyjne

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN: 500 godzin dydaktycznych (zajęcia dydaktyczne, wideopraktyki oraz praktyki zewnętrzne)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu wybranych treścimedycznych, humanistycznych, lingwistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, neurologopedycznych w tym dotyczycących profilaktyki, diagnozy, terapii dziecka lub/i osób dorosłych a także obszaru wczesnej interwencji neurologopedycznej.

Po pierwszym semestrze studiów do wyboru dwie specjalności realizowane na III semestrze*:

 1. Wczesna Interwencja Neurologopedyczna,
 2. Neurologopedia Dzieci i Dorosłych.

Istnieje możliwość realizacji dwóch specjalności jednocześnie, co może wydłużyć o jeden semestr czas studiowania, tzn. przy wyborze dwóch specjalności studia trwają odpowiednio jeden semestr dłużej (czyli w sumie 4 semestry).

Zjazdy odbywać się będą ok. 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela) w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • podstawy neurologii i przebieg chorób neurologicznych;
 • anatomia i fizjologia układu nerwowego;
 • diagnoza i terapia neurologopedyczna w:
  • afazji,
  • zespołach wad genetycznych,
  • zaburzeniach płynności mówienia,
  • dyzartrii,
  • psychogennych zaburzeniach mowy,
  • mowie rozszczepowej,
  • spektrum autyzmu,
  • dysfagii,
  • oligofazji,
  • wadzie słuchu,
  • nieprawidłowościach w budowie anatomicznej narządu mowy,
  • dysfunkcjach ustno-twarzowych,
  • u osób laryngektomowanych,
  • chorobach otępiennych,
  • chorobach neurologicznych,
  • zaburzeniach przetwarzania słuchowego;
  • zaburzeniach głosu o charakterze foniatrycznym,
  • zaburzeniach sprzężonych;
 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • wczesna interwencja logopedyczna;
 • neuropsychologia;
 • psychologia rozwojowa;
 • elementy psychiatrii;
 • psychologiczne i pedagogiczne metody wspierające terapię;
 • komunikacja z pacjentem i jego rodziną;
 • fizjoterapeutyczne metody terapii;
 • terapia ręki;
 • budowanie programów terapeutycznych;
 • elementy integracji sensorycznej;
 • alternatywne metody komunikacji;
 • metoda krakowska;
 • dysleksja rozwojowa;
 • rozwój prenatalny i postnatalny;
 • wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego;
 • terapia funkcji oralnych,
 • karmienie terapeutyczne,
 • terapia taktylna,
 • metoda werbo-tonalna,
 • trening bazowych umiejętności komunikacyjnych;
 • opieka neonatologiczna;
 • kinesiotaping w logopedii (zajęcia fakultatywne).

Dodatkowe uprawnienia po zakończeniu studiów:

- certyfikat ukończenia kursu z metody werbo-tonalnej

- certyfikat ukończenia kursu terapii ręki (fakultatywnie)

- certyfikat ukończenia kursu kinesiotaping w logopedii (fakultatywnie)

PRAKTYKI:

Realizowane stacjonarnie podczas zjazdów w formie wideopraktyk (obserwacja i warsztat na bazie filmów z diagnozy i terapii prowadzonej przez wykładowcę) oraz w formie praktyk zewnętrznych w placówkach medycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych.

 

KADRA:

Kierownik studiów: mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej.

Wykładowcy:

prof. nadzw. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

dr hab. n. med. Krystyna Szymańska

dr Gabriela Dragun

dr Urszula Gosk

dr Barbara Jamróz

dr Teresa Kaczan

dr Marzena Machoś

dr Iwona Michalak-Widera

dr Emilia Mikołajewska

dr Barbara Olszewska

dr Anna Prożych,

 dr Mira Rządzka

mgr Marta Baj-Lider

mgr Ewa Bielecka – Nowakowska

mgr Zenobia Bogdanowska

mgr Dagmara Boruc

mgr Agata Duda

mgr Alina Fabczak

mgr Barbara Gilewska

mgr Katarzyna Gromelska

mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

mgr Jolanta Jelonkiewicz-Szostak

 mgr Elżbieta Konopacka

 mgr Renata Kowalska-Taczanowska 

mgr Ewelina Mendala-Kwoczek

 mgr Joanna Piłat 

mgr Anna Plonka

mgr Marcelina Przeździęk

mgr Marta Wawrzynów

mgr Patrycja Wyrębkiewicz

mgr Marcelina Żółtowska

Na prośbę słuchaczy istnieje możliwość organizacji w ramach studiów zajęć dodatkowych (nieobjętych programem studiów) – fakultatywnych warsztatów na terenie uczelni.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na każdą z ukończonych specjalności (jeśli osoba ukończyła dwie specjalności otrzymuje dwa świadectwa).

Neurologopedia profilowana – cel studiów

Podstawowym zadaniem studiów na kierunku neurologopedia profilowana realizowanych przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach, a także specjalistycznych poradniach i instytucjach profilaktyki logopedycznej, w tym także poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ukończywszy trzysemestralne studia podyplomowe na wskazany kierunku absolwent będzie uprawniony do otwarcia własnego gabinetu neurologopedycznego, w którym może prowadzić diagnozę i terapię.

Ramowy plan studiów

Zależnie od wyboru studenta program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: medycyny, nauk humanistycznych, lingwistyki, pedagogiki, psychologii, a także neurologopedii. W ramach kierunku neurologopedia profilowana realizowane są zajęcia z zakresu profilaktyki, diagnozy oraz terapii pacjenta, a także obszaru wczesnej interwencji neurologopedycznej.

Po pierwszym semestrze student dokonuje wyboru specjalizacji realizowanej na trzecim semestrze. Istnieje możliwość realizacji dwóch specjalizacji. Wiąże się to z przedłużeniem studiów o dodatkowy semestr. Trzysemestralne studia podyplomowe obejmują wyłącznie realizację jednej specjalizacji.

Neurologopedia profilowana – sylwetka absolwenta

Absolwent Uczelni Korczaka Oddział Warszawa dysponuje wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie profilaktyki, diagnozy oraz terapii neurologopedycznej pacjentów z zaburzeniami mowy niezależnie od wieku. Studia podyplomowe na wskazanym kierunku dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresie wczesnej interwencji neurologopedycznej.

CZESNE

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    3 raty 6 rat
3 7 300 zł 2 555 zł 1 302 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Opłata rejestracyjna dla absolwentów WSP im. J. Korczaka - 50 zł


ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja odbywa się za pomocą zakładki Rekrutacja online na stronie Uczelni. 

Wymagane dokumenty:

- wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,

- dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),

- kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),

- w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

W PRZYPADKU DUŻEJ LICZBY CHĘTNYCH KANDYDACI ZOSTANĄ ZAPROSZENI NA ROZMOWY WSTĘPNE WE WRZEŚNIU

 

 

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3