Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika – cel studiów

Podyplomowe studia na kierunku oligofrenopedagogika przygotowują absolwentów do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności do profesjonalnego rozwiązywania ich problemów edukacyjnych przy uwzględnieniu zasad etyki oraz integracji społecznej. Głównym celem studiów oferowanych przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa jest kształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli, którzy będą posiadali specjalistyczną wiedzę w zakresie specyfiki rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zasad organizacji procesu kształcenia i wychowania tak, aby był on dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Studia na wskazanym kierunku to studia trzysemestralne. Ich program umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz praktycznych umiejętności organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej w dziedzinie optymalizacji metod pracy z uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości wynikających ze stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej.

Ramowy program studiów

Trzysemestralne studia podyplomowe obejmują przedmioty, takie jak:

 • Pedagogika specjalna,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – podstawy psychologiczne,
 • Rewalidacja indywidualna,
 • Nauczanie i wychowywanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej i gimnazjum – metodyka,
 • Kształcenie i rehabilitacja osób z umiarkowaną i znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną – metodyka,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy,
 • Zajęcia pozalekcyjne w internacie i innych placówkach specjalnych – metodyka,
 • Prawo oświatowe – elementy.

Oligofrenopedagogika – sylwetka absolwenta

Podyplomowe studia na kierunku oligofrenopedagogika dają absolwentom wiedzę oraz umiejętności niezbędne w procesie edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum – niezależnie od wieku i stopnia niepełnosprawności. Absolwent studiów oferowanych przez Oddział Warszawa dysponuje kompetencjami w zakresie adekwatnego doboru metod oraz strategii edukacyjnych do indywidualnej pracy z podopiecznym. Ponadto absolwent posiada praktyczne przygotowanie do diagnozy, nauczania, wychowywania i prowadzenia terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną niezależnie od ich wieku.

Kwalifikacje absolwenta

Ukończywszy trzysemestralne studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do podjęci pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach specjalnych, takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych. Absolwent będzie również uprawniony do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych niezależnie od wieku i stopnia niepełnosprawności, w tym także osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    3 raty 6 rat
3 3 660 zł 1 281 zł 653 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania
Studia realizowane są jako trzysemestralne.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3