Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studenci specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zdobywają szeroką wiedzę z zakresu dziedzin takich jak: rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podstawy wychowania przedszkolnego, podstawy edukacji wczesnoszkolnej, diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zaoczne studia magisterskie pozwalają na zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • organizowania zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III,
 • konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III),
 • konstruowania planów wsparcia rozwoju dziecka borykającego się z trudnościami, które wynikają z jego nieharmonijnego rozwoju,
 • pracy w zespołach wspierających,
 • efektywnego wyboru i doboru metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • efektywnego wyboru i doboru zabaw i gier edukacyjno-rozwojowych dla dzieci młodszych.

Perspektywy zawodowe

Zaoczne studia magisterskie przygotowują absolwentów do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej. Absolwenci studiów mogą podjąć zatrudnienie w przedszkolach oraz różnego rodzaju klubikach, w których realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego, a także nauczania indywidualnego dziecka w wieku przedszkolnym. Ponadto absolwenci są uprawnieni do podejmowania pracy w publicznych i niepublicznych oraz prywatnych szkołach podstawowych oraz w organizacjach i stowarzyszeniach.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 2019/2020 3 760 zł 1 910 zł 970 zł 390 zł
2020/2021 4 070 zł 2 070 zł 1 045 zł 425 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcie w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).