Zarządzenia dotyczące dyplomowania

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej  przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.


Zarządzenia dotyczące dyplomowania

Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie z dn. 30 października 2015 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie

Regulamin dyplomowania

Wymogi formalne

Wykaz dokumentów  składanych do egzaminu dyplomowego:

 1. Pracę przyjmuje promotor, składając oświadczenie o jej przyjęciu.

  Dyplomant składa oświadczenie o  samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.

 2. Dyplomant składa następujące dokumenty w teczce z gumką opisanej (egzamin licencjacki/magisterski, imię i nazwisko, numer albumu,promotor, specjalność)

  1)  2 egzemplarze pracy dyplomowej w dziekanacie (wraz ze zgodami promotora pracy i oświadczeniem autora pracy); jedna z nich powinna być zbindowana i oprawiona w miękka okładkę, wydruk dwustronny;
  2)  elektroniczną formę tekstu pracy zapisaną na CD;
  3)  5 zdjęć – format 4,5 × 6,5 cm ( nie dotyczy studiów podyplomowych);
  4)  kserokopię aktualnego dowodu osobistego;
  5)  druk rozliczenia z biblioteką – karta obiegowa (według wzoru);
  6)  kopertę zaadresowaną;

Warunki przyjęcia pracy dyplomowej

 • uregulowane wszystkich należności finansowych wobec Uczelni (czesne, odsetki itp.) Stan wpłat można sprawdzić w Wirtualnym Dziekanacie. W sytuacji gdy system będzie wykazywał zaległości – praca nie zostanie przyjęta nawet na podstawie dowodu wpłaty
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

W dniu obrony student traci prawa studenta (w tym: prawo do stypendium socjalnego i naukowego) – nabywa prawa absolwenta i otrzymuje tego samego dnia zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Legitymację studencką należy zwrócić w dniu egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego przychodzą na egzamin z legitymacją studencką. Zobowiązani są zwrócić ją Przewodniczącemu Komisji w dniu egzaminu. 

Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenckich lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów (§7.2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

W Wirtualnym Dziekanacie zostały wprowadzone tematy prac magisterskich/licencjackich. Wszyscy studenci są zobowiązani do zweryfikowania tematu. W przypadku niezgodności tematu praca nie zostanie przyjęta.

Niezłożenie pracy oznacza niezaliczenie seminarium, a tym samym niezaliczenie całego roku studiów.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta (z opinią promotora) lub promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie później niż do 30 września 2016 roku. Nie ma żadnych prawnych możliwości na przedłużenie w/w terminu. Student może jedynie złożyć wniosek o powtórzenie ostatniego roku studiów, co wiąże się zazwyczaj z koniecznością uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.

Do pobrania

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu