O Wydziale

Nasze atuty

 • Niskie czesne
 • Wysokie stypendia
 • Doświadczona kadra akademicka
 • Kształcenie na odległość (e-learning)
 • Innowacyjne metody kształcenia (mentoring, tutoring, coaching)
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Różnorodne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Inspirujące spotkania i wykłady ze znanymi ludźmi

Na terenie Wydziału Zamiejscowego w Lublinie funkcjonuje bogato wyposażona Biblioteka Wydziałowa z czytelnią.

Informacja o Wydziale

Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 21 maja 1995 r.

24 kwietnia 2004 r. Uchwałą Senatu WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie nr 13/2004 Instytut Pedagogiki w Lublinie został przekształcony w Wydział Zamiejscowy w Lublinie.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 968/2004r. przyznało Wydziałowi Zamiejscowemu w Lublinie ocenę pozytywną.

Od chwili powołania Instytutu a następnie Wydziału Zamiejscowego w Lublinie, progi Wydziału opuściło 4981 absolwentów.

Siedzibą Wydziału jest Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej 3. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 4313 m2.

Wydział zapewnia studentom dostęp do bieżących informacji (harmonogramy zajęć, wykaz obowiązujących rygorów, harmonogram dyżurów nauczycieli akademickich i inne) przez Internet.

W trakcie zajęć położony jest duży nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i powiązanie teorii z praktyką.

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia:

 • rektorskie (za dobre wyniki w nauce),
 • socjalne,
 • ministerialne,
 • zapomogi.


Na Wydziale działa Samorząd Studencki, który uczestniczy we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach podejmowanych na Wydziale, inspiruje studencki ruch kulturalno-naukowy.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.J.Korczaka jest partnerem w programie Erasmus, studenci Wydziału i nauczyciele akademiccy mają możliwość korzystania z międzynarodowej wymiany. Corocznie przygotowywane są na Wydziale „Katalogi Przedmiotów ECTS”.

Powołana przez Radę Wydziału Komisja ds. Jakości Kształcenia analizuje i ocenia plany nauczania dla nowo proponowanych specjalności, analizuje, ocenia tematy prac dyplomowych oraz zajmuje się badaniem jakości kształcenia (ankieta studencka, hospitacje).

Na pierwszych i drugich etatach zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, w tym autorytety naukowe w swoich dziedzinach. Realizują oni zajęcia dydaktyczne, sprawują opiekę merytoryczną oraz prowadzą seminaria dyplomowe.

Biblioteka

Bibliotekę i czytelnię dla studentów zorganizowano w 1999 r. Księgozbiór na bieżąco jest uzupełniany o aktualną literaturą pedagogiczno-psychologiczną, socjologiczną i inną. W chwili obecnej posiadamy ponad 6 tys. woluminów. Studenci Wydziału mają również możliwość korzystania z zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie na podstawie zawartej umowy o współpracy.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12