Strategia rozwoju Wydziału na lata 2012-2013

Wybór najważniejszych celów

Cel 1. Podniesienie jakości organizacyjnej Uczelni poprzez nowe zarządzanie usługami.

Priorytet 1.5. Poprawa jakości obsługi dydaktycznej i administracyjnej studenta.

Cel 2. Rozwój nowej oferty edukacyjnej i dydaktycznej o nowe kierunki i specjalności oraz nowe zakresy krótkich form kształcenia

Priorytet 2.1. Przygotowanie, efektywna promocja, otwarcie i realizacja nowych kierunków studiów i specjalizacji.

Priorytet 2.2. Przygotowanie, otwarcie i realizacja studiów podyplomowych oraz kursów dostosowanych na potrzeby różnorodnych odbiorców.

Cel 3. Przygotowanie i wdrażanie nowych projektów dydaktycznych i naukowych ze środków zewnętrznych

Priorytet 3.3. Zdyskontowanie rezultatów prowadzonych aktualnie projektów poprzez zastosowanie ich rezultatów i produktów w systemowych rozwiązaniach w całej Uczelni.

Cel 9. Wzmocnienie powiązania Uczelni ze społecznościami lokalnymi oraz rozwój współpracy międzynarodowej

Priorytet 9.1. Nawiązanie i rozwój współpracy z podmiotami lokalnymi reprezentującymi społeczności lokalne.

Priorytet 9.2. Nawiązanie i rozwój współpracy z podmiotami publicznymi i niepublicznymi.

Priorytet 9.3. Przygotowanie i realizacja eventów i wydarzeń społeczno-edukacyjnych z/dla społeczności lokalnej.

Priorytet 9.4. Realizacja projektów wiążących studentów i absolwentów WSP im. Janusza Korczaka z Uczelnią w perspektywie długofalowej.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12