dr Waldemar Waśkowicz

DR WALDEMAR WAŚKOWICZ

Wydział Zamiejscowy w Lublinie

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie


WYKSZTAŁCENIE

Studia doktoranckie – UMCS w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki;
Studia Wyższe Zawodowe – UMCS w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej – resocjalizacja;
Studia Magisterskie na UMCS w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej – tyflopedagogika i reedukacja.

SPECJALIZACJE

Pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej – resocjalizacja dotycząca jednostek niedostosowanych społecznie zarówno młodzieży jak i osób dorosłych w środowisku otwartym i zamkniętym.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – asystent sekretarza;
 • Członek zespołu do spraw katalogu ECTS – studia I stopnia;
 • Wydziałowa komisja do wyłonienia 5% najlepszych absolwentów uczelni;
 • Opiekun specjalności oraz nadzór merytoryczny – Resocjalizacja z socjoterapią, studia I stopnia;
 • Opiekun roku – Resocjalizacja z socjoterapią, studia I stopnia (III rok);
 • Praca na stanowisku wychowawcy internatu w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie;
 • Praca na stanowisku kierownika internatu w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie;
 • Praca na stanowisku wychowawcy internatu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Dominowie;
 • Praca na stanowisku wychowawcy Domu Dziecka nr 2 im. Ewy Szelburg-Zarembinyw Lublinie;

DOROBEK NAUKOWY

 • W. Waśkowicz, Oddziaływania resocjalizacyjne poprzez koła zainteresowań na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, w: Z. Bartkowicza, A. Węglińskiego (red.), Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń, Lublin 2012.
 • W. Waśkowicz, Rodzinne uwarunkowania wykolejenia społecznego, w: M. Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny, Ryki 2009.
 • W. Waśkowicz, Z. Bartkowicz, Przemoc w percepcji nieletnich przestępców, w: Z. Palak, Z. Bartkowicza (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Lublin 2004.
 • W. Waśkowicz (red.), Praktyczna resocjalizacja, Lublin 2003.
 • W. Waśkowicz, Znajomość słownictwa podkultury przestępczej wśród młodzieży szkolnej, w: F. Kozaczuka (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń, Rzeszów 2003.
 • W. Waśkowicz, Samoocena młodzieży nieprzystosowanej społecznie w schronisku dla nieletnich. Opieka – Wychowanie – Terapia, Warszawa 2002, Nr 3.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

Wykłady

 • Metodyka oddziaływania resocjalizującego i penitencjarnego
 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyka środków probacyjnych
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Techniki mediacyjne w resocjalizacji i penitencjarystyce
 • Wprowadzenie do patologii społecznej i kryminologii

Ćwiczenia

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Konstruowanie programów terapii dzieci niedostosowanych społecznie
 • Mediacje i negocjacje
 • Metodyka oddziaływania resocjalizującego i penitencjarnego
 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka środków probacyjnych
 • Patologie społeczne z elementami kryminologii i kryminalistyki
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Praktyczne problemy opiekuńczo-wychowawcze
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Techniki mediacyjne w resocjalizacji i penitencjarystyce
 • Wprowadzenie do patologii społecznej i kryminologii
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Seminarium dyplmowe

HOBBY

 • Windsurfing; triathlon; biegi (maraton); snowboard.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12